close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te kunnen worden, welke verklaring door zijn Ed: thans

overgelegd werdende met een Copia, dog ongeauthentiseerd

Rapport van gecommitteerde Leeden uit den Landraad

van den 10: Januarij Ao 1728: nopens het onderzoek der

grensscheiding tusschen waij en Liang en een Copia Kaart

die grensscheiding aanwijsende en door den geswooren

Landmeeter den Capitain militair Gabriel Nicolaas

van Guericke gecopieert als ook een Appoinctement uit

de op den 27: Augustus 1770: ten Comptoire Hila

gehoudene vergadering, van het ten voordeele gevallene

besluijt der waijers wegens het onregtmatig genomen

vrugt gebruijk door den lianger Pattijmoeda van

drie stux onder waij gehoorende Lagoe dousjongs in name

Sahoelij, Lapiaroehoe en waijtalaon; zo is uijt aanmer„

„king parthijen te veel op elkanderen verbitterd zijn dat

er hope overblijft om hen tot een minnelijk vergelijk te

kunnen beweegen en de finale decisie van deeze zaak

ook veel eer bij den landraad als deeze vergadering ge„

„zogt en gevonden moet worden; op de propositie van

den Heer gouverneur goedgevonden parthijen aan wel„

„melde Landraad alhier te renvoijeeren, en daar van aan

gem: regts Collegie per Extract dezes kennis te geven on„

„der afgave van voorsz: papieren.

Vervolgens overgegaan zijnde ter verhandeling van

’t geene waartoe deze Convocatie hoofdzakelijk be„

„legt is, wierden de volgende Parthijen

opgeleesen

D