close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Van Banda den 26:' Mai 1689.

4. uuren na dat niet boven een ander half etmael met een

hete koortse tebet gelegen hadde uijt het aerdsche dal in sijn

Eeuwige glorie over tevoeren, ende aengesien door dit

onverwagt voorval, dese dierbare provintie van een

Emient hooft en gesaghebber is komen ontbloot te werden

waer door dit gouvernem.t

is komen tevaceren en

soo is bij rade volgens resolutie van gemelten datum

ontbloot zynde van een

Emmenthooft

met eonparige stemmen tot het waernemen en besorgen

der oagelijxe voorvallende zaken aengestelt, den

is in rade den opperkoopm:

willem basting opgedra

opperkoopman willem basting, als daer toe de naeste

gen 'tgesag te nader dispo

sitie van haer Ed. tot

en bequaeste zijnde, denwelken ook volgens sijn schuldig

batavia, of

pligt aenneemt, omme des Comp:e en uE Ho: Ed:

dat de E: heer Commiss.s

interest met alle vigeur en vermogen tot uw HoEd:

dirk de haes tot amboina

ofte wel des Ed: heer Commiss.s dirk de haes nader ordre daerover komt te delikeren

uijt amboina, werwaerts op heden onse advijsen p.r

expresse gehuurde mardijkers Chialoep staet aftegaen,

waer te nemen, en benevens den raad te helpen besorgen,

niet twijffelende of uw Ho: Ed: sullen dese stellinge

voor wel gedaen, aennemen, en aangesien gemelten

opperkoopman nu al ongevaer 8. Iaren in qualite

voorsz: de administratie der negotie, soo tot amboina

Ternaten, als dese provintie tot genoegen, gelijk niet

versoek van gem: basting

beter weet waergenomen heeft, soo ist dat denselven

om als gesaghebber te mogen

blijven continueren, en

bij dit toeval sijn persoon uw Ho: Ed: eerbiedig aen

presenteert, om het zij als gezaghebber, ofte onder soodanigen

benaminge