close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0085

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

negorije moeselwaen voorgesteld is:/ de

vettigheijt aen de Cerammers voor iets

anders trocqueerde overwelk eerloos gedoen„

te de gecommitteerdens gemelte volkeren be„

straft en met eenen Ernstelijk gerecomman„

„deerd hebben sij in den aanstaande hun als

trouwe bondgenoten van d’ EComp: soude heb

ben te gedragen het welke door haar be„

loofd geworden is en dewil buijten het ge„

noteerde niet sonderlings in gemelte rapport

aantemerken sij dan dat aldaar 'sComp:s

kruijssende en eenige burger vaartuijgen

het rapport van

gemelte gecommitt.

aangeweest waren, soo zullen wij ons med

en meer ondere p=o

pieren daar toe

behorende versel„

believen van uw Hoog Edelens voor dit

lende desen

mael aangemelte rapport dat desen nevens

het vorengemelte briefje van den Zergeant

van Leeuwenberg jtem de dagregisters

van de stuurlieden in Copia versellende

is Eerbiedig refereren.

In nakominge van uw Hoog Edelens

den gesaghebber

heeft te Svvisite

veel g’Eerde ordre en ons genomen be„

in Persoon onder

nomen

sluijt van den 21:' October Jongstleden

heeft den gesaghebber Nicolac op den

23.' daar om devisite na de onderhori„

ge buijten Comptoiren /:in alvorens aen

den Capitain Militair otto Swald kool

wagen, en den fiscaal Nicolaes Bormeester

tot