close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

naar de overwal te zenden om het te kappen; terwijl wij uwer Hoog

Edelheden verzoeken om spoedig te mogen erlangen de twee voor

hem benoodigde kaijertouwen van 10.. duim

§ 10. Bij onze Resolutie van den 3. November laastleden is

gansereerd het Berigt van Gecommitteerden nopens de meeting

der toen geleverde en geaccepteerde 6.5.–. ps. masthouten en spieren.

Van dezelven zijn drie ps masthouten en Zes ps. spieren voor

het bij onzen humblen brief van den 29. September 1787. 863.

gemelde scheepje de Ionge Orangeboom, en een ps. masthout

tot eene bezaansmast van 'S Lands schip de Beschermer ge„

„employeerd, mitsgaders een ps aangehouden voor de kotter

de Patriot, om te dienen in plaatze van derzelver gekraak„

„te en gewangde mast; dog de overige worden, gelijk reeds ge„

„zego, met het schip de Ystroom overgezonden.-

§ 11. Wij solliciteeren bij uwe Hoog-Edelheden de betaaling der

hier nevens gevoegde Wissel ten behoeven van den Wel-Edelen Gestren„

„gen Heer Raad Extraordinair Siberg groot Ducatons 795 14/160

en eene zoo veel mogelijk compleete voldoening van onzen Eisch

van contanten; Koopmanschappen en behoeften voor het Jaar

1788/9, die naar de geëerde order bij Extract uit de Notulen van het

geresolveerde in Raade van Indie op den 14. November 1786. ingerigt,

tans overgaat

De Capitein Luitenant Ingenieur Philip Michiel

§12.

Frans Ricard, door den ondergetekenden Gouverneur op den 14.

December laastleden geordonneerd zig gereed te maaken, om

met het Esquader, dat naar Riouw stondt te worden gede„

„pecheerd, derwaarts over te vaaren, ten einde de Compagnie

2

te dienen in het fortificeeren van die plaats, heeft zulks vol„

1

„strekt geweigerd, en zeer obstinaat verklaard niet naar Riouw

te willen vertrekken. Wij hebben derhalven besloten hem in

als een onwilligen Dienaar van de Compagnie met afgeschre„

„ven gage naar Batavia te zenden.

813

2

0

12