close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

105

den 9 Februari opgenoemde vier Europesche deserteurs zyn

belast voor de Vijftien sp: reaalen, die uwe aan hunne over„

„zender en hunne overbrengers tot een premie gegeeven heeft

§ 37. De van Riouw wedergekeerde Chinees Gouw Tjouw

Htie, S' Heeren gevangen over het maaken van valsche

munt, es ter Contemplatie van den koning die bij zijn aan

weezen alhier den ondergeteekende gouverneur verzogt

heeft, dat hij niet naar de ttrengheid der wetten, maar met

eene mindere dan de ordinaire straffe, mogte gepenueerd wor„

„den, met de stukken ten zijnen lasten naar Batavia ge„

„zonden, ter dispositie van de Edele Hooge Indische Regee

„ring

§ 38. De Fiscaal Thierens heeft, na eramen van de

door uwe ingewonnen en dien officier ter handen gestelde

stukken ten laste van den met de Sloep de Johanna her„

„waarts gezonden Chinees Htie by een Berigt deezen in

Copie bij gevoegd, aan ons gedeclareerd dat hy in die bescheiden

geenen grondt kon vinden om actie tegen den gemelden

Ennadien ons ook, bij de

Chinees te institueeren

resumtie der gemelde bescheiden, niets anders te vooren

kwam het welk hem eenigzints kon bezwaaren als eene

„lijk dat zij zig na den onlangs op Riouw ontstaanen

brand vyfdagen schuilgehouden, en tegens de Attestatiens

van zeven perzoonen aan ontkend heeft dat de brand in

zijn huis was ontstaan, dogn dit geattribueerd kon worden

aan zijne vreeze voor de straffe, die men bevoorens gin„

„der plagt op te leggen aan den genen binnen wiens huis

de brand een aanvang namij hebben wy hem uit zyne

detentie gerelaxeerd onder interdictie nogtans van

naar Riouw weder te vertrekken

Terwyl wy bis deezen nog tot uwE narigt aan

merken dat perzoonen, en welker huns door eenif deral

of by ongeluk brand ontstaat, aan geene zwaaren

Straffer