close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109

§ 50. De drie persoonen, die de koning liever zelfs naar

herwaarts heeft willen zenden, dan aan uwe overgeeven

om geexamineerd te worden nopens de voorgevallen affaire

met de kotter Tara in straat Sincapoera hier aangekomen

en verhoord zynde is hun Relaas met nog een van den

Boeginees Backa den Fiscaal Theerens ter handen gesteld, om

na den inhoud van het zelve onderzoek te doen, dog s koninge

brief, waar aan uwE zig refereert, by den Gouverneur niet

ontvangen

8

§ 51. De tot monster aan uwe gezonden staalen pan vir„

„wagten wy by eerste gelegentheid te rug, dewyl zulke pannen

met de ginder gearriveerde Chinasche Jonken niet zyn aange„

„bragt, en uwe dus ook onzen Eesch niet voldoen kan„

§5 2: Relds twee kassen amfioen met de Proep de Johanna

uwE toegeschikt hebbende, laaten wy UwE met brengster

deezes de pantjallang Banca, nog vier kassen toekomen

op uwE petitie van Zeskassen

§ 5 3. Bij aldien uwe een maandje of ander half vroeger

van ons gevorderd hadt de by uwe Eisch van den 2. deser

genoteerde 66 p„s zwalpen, zouden wy dezelven van

Batavia, hebben kunnen verzoeken, dog moeten

nu dit uitgesteld laaten tot in het voorjaar 1788 en be„

„geeren in tusschen geelicudeerd te worden tot wat ge„

„bruik aan de batteryen van de hoofdfortresse zi eigenlik

dienen moeten om van derzelver noodzaakelykheid

te kunnen oordeelen.

§54: was bij den gemelden Eesch meer gevraagd is wordt

voldaan, benevens eenige provisien ter verstrekkinge van

rantzoenen aan de Europesche Bezettelingen, dewijl uE:

voor de volgende vier maanden nog geen Eisch daar van ge„

„daan heeft, en wy niet weeten wanneer wy weder een vaartuig

naar Riouw zullen kunnen depecheeren

do