close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

is gerrriveerd een Chineesche jonk komende van Trangano, medebren„

„gende de eerste mistive gedateerd den 21. September, dewelke ik aan

uwe wel-Edele hadt afgezonden, den Capitein van gemelde prk

presenteerde mij een brief, dewelke hij gekregen hadt van de

Koning van Trangano, om aan mij af te geeven, en volgens kwe

wel-Edele geëerde orders heb ik dezelve niet kunnen aanneemen, maar

de Capitein gelast, om met denzelve ten spoedigste van hier met een

kleijn vaartuig te vertrekken, en dien brief aan uwe wel-Edele

Gestrenge ter hand te stellen, de bovengemelde sonk is toese„

„hoorende aan Capitain zing Bienko en niets anders inhebbende

als zand voor ballast, teffens eenige Chineeschen met hunne vrou„

„wen en kinderen, bestaande in zeventig koppen, en dat hier dage„

„lijks Chineeschen aankomen om haar op Riouw neer te zetten.

De bark de Eersgezundheid is lek, zoo dat hij in alle twee uuren

agt â negen duun water bij de pomp krijgd en de lekkafie be„

„staat meest tusschen wind en water, door die reden hebbe ik

hem in het rivier laaten haalen, om aldaar des te beter in

Ztil water de likkasie te kunnen ontdekken en te repareeren

de Gezaghebber van de bovengemelde bark C. Harder rappor„

„teerd teffens dat hij voor zijn onderhebbende manschap, niet langer

vantsoen heeft, dom tot medio December, wat het schip en verdere

vaartuigen aan betreft, is alle in een goede order, en wij hebben

tot deezer zeven dooden, en tans tien zieken onder de Equipage van

het Esquader, de mede gegeven rijst is tans verkogt maar nog

niet geleverd, wy hebben zeven koijangs nog aan boord, en daar van

laat Capiteain Sing Wierko dagelyks haalen, dus is myn ver„

„zoek, indien ik hier langer blijf leggen, dat uwe wel Edele

Gestrnge