close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dewijl het geviste auckertje vande Chialoep

Rossingijn op ’t riff van p=lo aij, waer van uE:

in des selfs missive mentie maeckt, dat over„

gesonden zij, alhier niet en is ontfangen, en

gevolgelijck vergeten sal zijn, soo werd uE:

bij desen gelast ’t selve, met gemelte Chialoep

de piessangh, herwaerts te senden, sonder anders

dan zijt na groete God in genade bevoolen,

onderstond ul: vrundt was geteijckent Willem

van Zijll, in margine Banda Nassauw, den

19=en Iunij 1683.

en de opperhoofden vande

uijtsottinge na damme.

Erntfeste, Manhafte, wijse, voor=

sinige, seer discrete.

UE=s missive van den 16=en der voorleden maend

ontfangene missive van

Junij, is ons op den 19=en daer aen volgende wel

dammme

overhandigt, die wij al eerder soude beantwoord

hebben indien het weer, en wind sulx hadde toe=

gelaeten, dewijle het hier sedert uE: departimeur

geduijrigh soodanigh onstuijmigh weer is ge=

Continueel onstuijmigh

weer ’t sed.t ’t departem.t

weest, dat veel luijden diergelijcke in vijff en

van d’ E: Cap=n Cromhuijsen

twintich jaren hier niet hebben beleeft, dat

oock veroorsaeckt heeft den gewesen Cerg„t

Lucas Claesen, met zijn Chialoep, en die van

en waer door de Chialoupen

van lucas Claes, en de Jongt

Joost de Iongh, al ten eersten weder hier quam

hier weder quamen binnen

binnen loopen, hebbende schade geleden aen

loopen

Zeijlen, en Touwerck, die oock al ten eersten, en

soo spoedigh als doenlijck gerepareert, ende

gedepecheert;