close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0206

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dewijl het geviste auckertje vande Chialoep

Rossingijn op ’t riff van p=lo aij, waer van uE:

in des selfs missive mentie maeckt, dat over„

gesonden zij, alhier niet en is ontfangen, en

gevolgelijck vergeten sal zijn, soo werd uE:

bij desen gelast ’t selve, met gemelte Chialoep

de piessangh, herwaerts te senden, sonder anders

dan zijt na groete God in genade bevoolen,

onderstond ul: vrundt was geteijckent Willem

van Zijll, in margine Banda Nassauw, den

19=en Iunij 1683.

en de opperhoofden vande

uijtsottinge na damme.

Erntfeste, Manhafte, wijse, voor=

sinige, seer discrete.

UE=s missive van den 16=en der voorleden maend

ontfangene missive van

Junij, is ons op den 19=en daer aen volgende wel

dammme

overhandigt, die wij al eerder soude beantwoord

hebben indien het weer, en wind sulx hadde toe=

gelaeten, dewijle het hier sedert uE: departimeur

geduijrigh soodanigh onstuijmigh weer is ge=

Continueel onstuijmigh

weer ’t sed.t ’t departem.t

weest, dat veel luijden diergelijcke in vijff en

van d’ E: Cap=n Cromhuijsen

twintich jaren hier niet hebben beleeft, dat

oock veroorsaeckt heeft den gewesen Cerg„t

Lucas Claesen, met zijn Chialoep, en die van

en waer door de Chialoupen

van lucas Claes, en de Jongt

Joost de Iongh, al ten eersten weder hier quam

hier weder quamen binnen

binnen loopen, hebbende schade geleden aen

loopen

Zeijlen, en Touwerck, die oock al ten eersten, en

soo spoedigh als doenlijck gerepareert, ende

gedepecheert;