close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

propositie om het volk dat ge„

„woon is, de scheepen te lossen, mede

aan de fortificaties te doen

arbeijden

besluijt om sulks te laeten

geschieden.

Eijsch van kalk der buijten comp

„toiren

de negorijen onder het casteel

daer van g’excuseert, alsoo an„

dere werken doen

61:

van Batavia aangebragt

vrouwe Elisabeth gedateert 31:' December d’ A:o p=o nevens diverse bijlaegen na register

en voorts twee brieven den eenen van Samarang en den anderen van Maccas„

„sar ten geleijde van den aldaar aangeweest zijnde, en thans op nassalaut verval„

„lene pantchallang de Hoop datis 25: 9ber: en 29: xber: A=o p=o omtrent welck

een en ander nae lectuere verstaan wiert de besoigne tot p=r naesten uijt

te stellen;

voorts door zijn Ed: te kennen gegeven zijnde, dat om den Capitalen bastion in’t

Z=t O: aan de nieuwe werken, voor ’t Casteel ./. waar van den eenen face gehelijk

en den anderen voor een groot gedeelte uijt den ouden gracht en dus vrij diep

moet werden opgehaeld voor de reegen mousson boven den grond te hebben, om

als dan op den besten wijse ’t zij onder adappe dakje off wel anders met ’t met„

„selwerk voor te kunnen vaeren noodsakelijk een goed getal meerder handhan„

„gers vereijscht wierden, met propositie of men derhalven ’t kleen quaart, ’t

welk gewoonlijk tot het lossen der scheepen voor een stver: en een lb: rijst

daags van onder den Inlander g’eist en g’emploijeert werd, niet maar bij pro„

„visie zoude dienen in dienst te trekken, om daar mede zoo veel mogelijk teffens

die werken voortgang te doen nemen, zoo wierd niet tegenstaande ook na

inhoud van opgem: Haar Hoog Edelens missive een getal van 50: slaeven te ver„

„wagten syn, goed gevonden zulks als ten hoogsten nodig, te doen geschieden voor

al ten desen tijde dat den jnlander /door dat behulp, ’t lossen der schepen gewoon/

niet al te zeer lastig zoude schijnen wanneer men in vervolgh hun noch enigen

tijd zoude dienen te continueeren

Soo als op propositie vaen den heer gouverneur mede wierd goedgevonden, om tot

’t in voorraad bekomen van een genoegsaeme quantiteijt kalk noch voor den

regen mouson, de novo over alle de onder de subalterne comptoiren ge„

„hoorende negorijen uijt te schrijven en te eijsen een quantiteijt van

drie maaten p=r datij, dog daar van te excuseeren de negorijen Nussanive

kilang, soija, groot, hative, Halong, Ema, mardijka, en Latoehalat, tot

voorkooming van alle Excuses in den leverantie en aanbreng van ’t ver„

eijste brandhout om bij continuatie /zoo als nae communicatie van

den heer gouverneur tegens betaeling van 14: rd=s voor een stapel

van 3: roeden lengte, 10: voet hoogte en 6: voet brete, aangenoo„

men haaden:/ de steen en panne backers aan de gang te houden, gelijk ook de

negorijen Baquala, Hoetemoerij, Alang, Soelij, waij, en Lilebooij om dat bij

verdeeling g’emploijeert, zullen moeten werden en wel hun werk kunnen vinden,

tot.