close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0071

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

propositie om het volk dat ge„

„woon is, de scheepen te lossen, mede

aan de fortificaties te doen

arbeijden

besluijt om sulks te laeten

geschieden.

Eijsch van kalk der buijten comp

„toiren

de negorijen onder het casteel

daer van g’excuseert, alsoo an„

dere werken doen

61:

van Batavia aangebragt

vrouwe Elisabeth gedateert 31:' December d’ A:o p=o nevens diverse bijlaegen na register

en voorts twee brieven den eenen van Samarang en den anderen van Maccas„

„sar ten geleijde van den aldaar aangeweest zijnde, en thans op nassalaut verval„

„lene pantchallang de Hoop datis 25: 9ber: en 29: xber: A=o p=o omtrent welck

een en ander nae lectuere verstaan wiert de besoigne tot p=r naesten uijt

te stellen;

voorts door zijn Ed: te kennen gegeven zijnde, dat om den Capitalen bastion in’t

Z=t O: aan de nieuwe werken, voor ’t Casteel ./. waar van den eenen face gehelijk

en den anderen voor een groot gedeelte uijt den ouden gracht en dus vrij diep

moet werden opgehaeld voor de reegen mousson boven den grond te hebben, om

als dan op den besten wijse ’t zij onder adappe dakje off wel anders met ’t met„

„selwerk voor te kunnen vaeren noodsakelijk een goed getal meerder handhan„

„gers vereijscht wierden, met propositie of men derhalven ’t kleen quaart, ’t

welk gewoonlijk tot het lossen der scheepen voor een stver: en een lb: rijst

daags van onder den Inlander g’eist en g’emploijeert werd, niet maar bij pro„

„visie zoude dienen in dienst te trekken, om daar mede zoo veel mogelijk teffens

die werken voortgang te doen nemen, zoo wierd niet tegenstaande ook na

inhoud van opgem: Haar Hoog Edelens missive een getal van 50: slaeven te ver„

„wagten syn, goed gevonden zulks als ten hoogsten nodig, te doen geschieden voor

al ten desen tijde dat den jnlander /door dat behulp, ’t lossen der schepen gewoon/

niet al te zeer lastig zoude schijnen wanneer men in vervolgh hun noch enigen

tijd zoude dienen te continueeren

Soo als op propositie vaen den heer gouverneur mede wierd goedgevonden, om tot

’t in voorraad bekomen van een genoegsaeme quantiteijt kalk noch voor den

regen mouson, de novo over alle de onder de subalterne comptoiren ge„

„hoorende negorijen uijt te schrijven en te eijsen een quantiteijt van

drie maaten p=r datij, dog daar van te excuseeren de negorijen Nussanive

kilang, soija, groot, hative, Halong, Ema, mardijka, en Latoehalat, tot

voorkooming van alle Excuses in den leverantie en aanbreng van ’t ver„

eijste brandhout om bij continuatie /zoo als nae communicatie van

den heer gouverneur tegens betaeling van 14: rd=s voor een stapel

van 3: roeden lengte, 10: voet hoogte en 6: voet brete, aangenoo„

men haaden:/ de steen en panne backers aan de gang te houden, gelijk ook de

negorijen Baquala, Hoetemoerij, Alang, Soelij, waij, en Lilebooij om dat bij

verdeeling g’emploijeert, zullen moeten werden en wel hun werk kunnen vinden,

tot.