close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0086

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vertoning dat Eenige gebouwen

in 5: Jaeren gekost hebben

ƒ1733: 19: 8:

bedenking of het manageuser

bij aanbesteeding zoude zijn

aanmerking daar over.

de aanbesteeding kan tot geen me„

nage strecken.

den soldij boekhouder en cassier

sullen transport aan Elkander

doen

der winsten en lasten deses gouvernements, tot haar hoog Ed=s elucidatie

Voorts noch door den Heer gouverneur, nae aenleijding der resolutien van haar

H

um

hoog Ed=s van 20 jonaj A=o p=to, op ’t geschrevene der heeren superioren, met re„

latie tot ’t gesustineerde beste en menagieuste onderhout van 'sE: Comp=s ge„

bouwen, en verdere op stallen, door aanbesteding voor enige Iaeren, vertoond

sijnde ene specifique t' samen trekking, ten blijke dat in de 5: Jongste Jaeren

aan al vele opstallen van hout Bamboes, gabbe gabbes, gedekt, door tarra tarres

en adap, alhier ƒ 1733: 19: 8: of's jaarlijks door den anderen maar alleen een kleij„

nigheijt van ƒ346: 16: —: bekonstigt is, terwijl teffens in bedenking gaeve,

off ’t wel mogelijk zoude wesen, dat men tot enig voordeel off menagie ter

deser provintie, in dat opzichte wel enig ander middel, dan eigen arbeijd door

'sComp=s volkeren bij der hand zoude kunnen nemen.

zoo wierd hier over gesproken, uijt hoofde van sijn Ed=s aenmerkingen in ’t

gemeen, begrepen en verstaan, dat ten enende voornaeme gebouwen van steen

en Jatij hout op Getimmert, onmogelijk onder zulks ene aanbesteding vallen

zullen kunnen, zo wel om dat den Inlander ’t steen= panne=backen, en met„

„selwerken niet verstaende, ’t Iatij hout in dese provintie niet vallende is

en tot ’t kalk branden niet dan eniger maten door Empressement bij wij

„se als een verplichte hofdienst te krijgen zijnde, enigh aenremer, gevol„

gekijk zulks allen tot beswaering dier werden in zouden moeten ko„

„pen, zoo als men weet, tot hoger prijsen als waar voor thans ’t een en

ander dier materialen aan de E: comp=s gelevert wert,

En wat voor ’t overige de houten en Bamboes opstallen belangt dat zulks

insgelijks tot geen beteren menagie sal kunnen werden aangesteed, almede

om dat de E: comp=s, al ’t daar aan te pas komende, mede noch al beter koop

dan enigh particulier geniet. den bamboes en goemoet aan deselve geen

geld kosten, en den arbeijd aan alles diergelijks, gewoonlijk door de quarts vol„

„kenen, ten beloning met 1: stver=s en 1: lb: rijst 'sdaags, verricht wert,

en niemant enig diergelijk huirling zoo managieus bekomen zoude

kunnen: ’t geen dan goed gevonden wierde, Haar hoog Ed=s te suppedite,

„ren voor de redenen, waerom, men na onse sentimenten, alhier geene

aanbesteedingen, van iets diergelijks, sal kunnnen ofte behoeven te on„

„dernemen,

Noch wierd verstaan, om mits ’t Haar Hoog Ed=s behoegt heeft, den E:

Olivier in plaetse van den onderkoopman De Hartog, tot cassier

en dien weder tot des Eerstgem=d tegenwoordigen dienst als zol„

„dij Boekhouder te changeren, hun over, en weder te laeten

Transpoort doen, onder gewoone borgh lochte van den

Cassier van 2000: rd=s

En.

gecom„