close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

aan den kerken raad sal Extract

van dien werden afgegeven

Resumptie van drie kerke„

„lijke Extracten.

geint en verandwoord sijn, gelijk ook dat van desen Extract zal werden afgegeven

aan den Eerw=ts kerken raad ten einde de gemeente sondaegs bevoorens van den

predicstoel daer van te adverteren,

voorts geleesen zijnde drie Extract kerkelijken resolutien van

20:' deser, continerende:

1=no haer Eerw=s nominatie van ouderlingen en Diaconen.

2=de Dispositie ten ontslagh van den Eerw=d D=ro steutel van den preediedien st

in de Hollandse gemeente, om zijn Eerw=d tijt te gunnen ofte te verlenen

ter aanleering van de maleijdse taele, en

den nominatie van gem: zijn Eerw: steutel tot de kleene kerk en

3=te

school=visite, met adsistentie van den ouderling Ionas Dias

en opper Inlands schoolmeester Paul Saptenoe, alle van volgen„

„den Inhoud:k

Extract van het geresolveerde in kerken=

raede, te Amboina aen ’t Casteel Victoria

den 20: Februarij 1758:

Vvoorts is geresolveert, om te nomineren.

Iacob Muskijta, Pattij van Nakou, en Zacharias Pietersen, orang

„caeij van Hoetoemoerij, tot ouderlingen van de maleidsche kerk

alhier in plaets van de afgaende Domingus Dias, en Ionas Dias,

orangcaeij van Ema

Pieter Lucas, Pattij van Leijnitou, tot ouderling van de maleidsche

gemeente op nussalaut, in plaets van den overleden Lucas Latoelorij Radja

van Titaway:

Gerhardus Hengeveld tot Diacon der Hollandsche gemeente, inpchaelds

van den afgaenden otto van Rijswijk:

Paulus Pattij, pattij van alang, en Daniel Iansen, tot Diaconen

der maleijdsche kerk, in plaets van de afgaende Christoffel Dias, en

Isaac Rihata: Terwijl de overige broeders in haeren dienst

continueren zullen,

waer over mits desen van den wel Edelen groot achtb: Heer gouverneur

en Directeur deser Provintie, meijert Johan van Idsinga, Sampt den alt:

Raed van Politie, door d’ E: kerken raad, met alle verschuldigde eerbied, een gunstige

approbatie versogt word ./: was geteekend./. W: Wilbers, scriba

Nader Extract uijt als Even.

wijders is goed gevonden, den wel Edelen groot achtb: Heer gouverneur en Dij

„recteur deser Provintie, Meijert Johan Van Idsinga, Sampt den achtb: raed

van.

f

als

den resid

zijn redici

werden.

en Ex