close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0088

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

aan den kerken raad sal Extract

van dien werden afgegeven

Resumptie van drie kerke„

„lijke Extracten.

geint en verandwoord sijn, gelijk ook dat van desen Extract zal werden afgegeven

aan den Eerw=ts kerken raad ten einde de gemeente sondaegs bevoorens van den

predicstoel daer van te adverteren,

voorts geleesen zijnde drie Extract kerkelijken resolutien van

20:' deser, continerende:

1=no haer Eerw=s nominatie van ouderlingen en Diaconen.

2=de Dispositie ten ontslagh van den Eerw=d D=ro steutel van den preediedien st

in de Hollandse gemeente, om zijn Eerw=d tijt te gunnen ofte te verlenen

ter aanleering van de maleijdse taele, en

den nominatie van gem: zijn Eerw: steutel tot de kleene kerk en

3=te

school=visite, met adsistentie van den ouderling Ionas Dias

en opper Inlands schoolmeester Paul Saptenoe, alle van volgen„

„den Inhoud:k

Extract van het geresolveerde in kerken=

raede, te Amboina aen ’t Casteel Victoria

den 20: Februarij 1758:

Vvoorts is geresolveert, om te nomineren.

Iacob Muskijta, Pattij van Nakou, en Zacharias Pietersen, orang

„caeij van Hoetoemoerij, tot ouderlingen van de maleidsche kerk

alhier in plaets van de afgaende Domingus Dias, en Ionas Dias,

orangcaeij van Ema

Pieter Lucas, Pattij van Leijnitou, tot ouderling van de maleidsche

gemeente op nussalaut, in plaets van den overleden Lucas Latoelorij Radja

van Titaway:

Gerhardus Hengeveld tot Diacon der Hollandsche gemeente, inpchaelds

van den afgaenden otto van Rijswijk:

Paulus Pattij, pattij van alang, en Daniel Iansen, tot Diaconen

der maleijdsche kerk, in plaets van de afgaende Christoffel Dias, en

Isaac Rihata: Terwijl de overige broeders in haeren dienst

continueren zullen,

waer over mits desen van den wel Edelen groot achtb: Heer gouverneur

en Directeur deser Provintie, meijert Johan van Idsinga, Sampt den alt:

Raed van Politie, door d’ E: kerken raad, met alle verschuldigde eerbied, een gunstige

approbatie versogt word ./: was geteekend./. W: Wilbers, scriba

Nader Extract uijt als Even.

wijders is goed gevonden, den wel Edelen groot achtb: Heer gouverneur en Dij

„recteur deser Provintie, Meijert Johan Van Idsinga, Sampt den achtb: raed

van.

f

als

den resid

zijn redici

werden.

en Ex