close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kelen

½

p

Communicatie weegens een aan„

„rekening over een Ereur bij de soldij

boeken.

Op Huijden Den 6:' Meij A=o 1758:

Compareerden voor mij Daniel Lacaze, secretaris van politie

present de getuijgen nagenoemd.

Den in 'sComp=s quartier bescheijdenen serg=t Tekke Gosselin„

en den onderchirurgijn Iohannes Anoque, dewelke ten faveur

der waarheijt verclaerden, dat op den 23:' maart in ’t quartier alhier

is komen te overleijden, een sComp=s manslaef genaemt Leijelie

van Boegis, aan een benauwde borst en afgang

Waar mede de Comparanten dese haere depositie onder presentatie

van Eede quamen te Eyndigen /:onderstond/ Aldus gedaen gepassee

en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel victoria Dato voorsz:

ter presentie van Daniel Balthazar Hogreve, en Iohannes

Theodorus Fresel, Clercquen ter secretarij van Politie die de

minute deses nevens de deposanten en mi secretaris hebben onder

teekend /:lager:/ Dit getuijgd /:was getekend:/ D:l Lacaze, se

Op Huijden Den 6:' Meij Anno 1738:

Compareerden voor mij Daniel Lacaze secretaris van politie

present de getuijgen nagenoemd

Den sergeant Tekke Gosseling en den p=l onder chirurgijn

Johan godfried Straus, beijde bescheijden in 'sComp=s quartierae

„hier dewelke ten faveur der waerheijt verclaerden, dat aldaer twee

Comp=s manslaeven sijn komen te overleijden, als op den 24:' April

Inde van Boegis en den 28: Gulden Loppe mede van Boegister

de aan Een dijsenterie of persing

Waarmede de comparanten dese haere verclaring onder preseng

„tatie van Eede quamen te Eijndigen /onderstond/ Aldus gedaen a

„passeert en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel victoria

„to voorsz: ter presentie van Daniel Balthazar Hogreve, en

Iohannes Theodorus fresel, Clercquen ter secretarij van Potuu

die de minute deses nevens de deposanten en mij secretaris hebben

onderteekend /:lager:/ Dit getuijgd /:was geteekend:/ D=l Lacaze Seu

Door den oppercoopman en secunde alhier te kenne geven zijnde dat desen pode

p=r factuur aangerekent was een somatie van ƒ 126: 17: wegens den preemild

visitateur der generaele zoldij boeken tot 6: gedeelte uijt ƒ761: 2: 4: welgn

ondekte.

Raer

Bar

gelto

tijf de

De bevindig

vosmaer

de besluijt

bekent.

deese nevenstaar

sumeert zijnde, is

Extricken, arduijs

Snaeren, moole pla

best doenlijk te E