close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0140

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kelen

½

p

Communicatie weegens een aan„

„rekening over een Ereur bij de soldij

boeken.

Op Huijden Den 6:' Meij A=o 1758:

Compareerden voor mij Daniel Lacaze, secretaris van politie

present de getuijgen nagenoemd.

Den in 'sComp=s quartier bescheijdenen serg=t Tekke Gosselin„

en den onderchirurgijn Iohannes Anoque, dewelke ten faveur

der waarheijt verclaerden, dat op den 23:' maart in ’t quartier alhier

is komen te overleijden, een sComp=s manslaef genaemt Leijelie

van Boegis, aan een benauwde borst en afgang

Waar mede de Comparanten dese haere depositie onder presentatie

van Eede quamen te Eyndigen /:onderstond/ Aldus gedaen gepassee

en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel victoria Dato voorsz:

ter presentie van Daniel Balthazar Hogreve, en Iohannes

Theodorus Fresel, Clercquen ter secretarij van Politie die de

minute deses nevens de deposanten en mi secretaris hebben onder

teekend /:lager:/ Dit getuijgd /:was getekend:/ D:l Lacaze, se

Op Huijden Den 6:' Meij Anno 1738:

Compareerden voor mij Daniel Lacaze secretaris van politie

present de getuijgen nagenoemd

Den sergeant Tekke Gosseling en den p=l onder chirurgijn

Johan godfried Straus, beijde bescheijden in 'sComp=s quartierae

„hier dewelke ten faveur der waerheijt verclaerden, dat aldaer twee

Comp=s manslaeven sijn komen te overleijden, als op den 24:' April

Inde van Boegis en den 28: Gulden Loppe mede van Boegister

de aan Een dijsenterie of persing

Waarmede de comparanten dese haere verclaring onder preseng

„tatie van Eede quamen te Eijndigen /onderstond/ Aldus gedaen a

„passeert en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel victoria

„to voorsz: ter presentie van Daniel Balthazar Hogreve, en

Iohannes Theodorus fresel, Clercquen ter secretarij van Potuu

die de minute deses nevens de deposanten en mij secretaris hebben

onderteekend /:lager:/ Dit getuijgd /:was geteekend:/ D=l Lacaze Seu

Door den oppercoopman en secunde alhier te kenne geven zijnde dat desen pode

p=r factuur aangerekent was een somatie van ƒ 126: 17: wegens den preemild

visitateur der generaele zoldij boeken tot 6: gedeelte uijt ƒ761: 2: 4: welgn

ondekte.

Raer

Bar

gelto

tijf de

De bevindig

vosmaer

de besluijt

bekent.

deese nevenstaar

sumeert zijnde, is

Extricken, arduijs

Snaeren, moole pla

best doenlijk te E