close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tie, op even ’t zelfde versoek van die van Haroeko, alle de dientwegens gee

tileerde proceduires; gehouden besoignes; Rapporten van diverse expresse dan

vrugteloos uijtgevallen Commissien: gevallen dispositieven; Resolutien

en voorts veele over en weder gewisselde brieven; noegegaan hebbende, a

heb gedach, of misschien alle die differenten, niet wel ten principoelen, dan

de te driftige, en in zommigen opzichte te zeer Caprisieuse naturellen en va

kerrde Concepten, zoo wel van den radja van haroeko, als pattij van Oma

tot een behoorlijken protexie van dese en geene vrije oproerige, hunner beijder

volkeren, herkomstigh hebben mogen wesen; vermits mij ten eenen als den

„cisoir en zonder twijfel toeschene, dat een boom /veel meer een ganschen doesson/ reets

van den Iaere 1728: geplant, een bezitten en vrught gebruijken hebben moeste, En

ten anderen dat ook de geruste possessie en ’t vredigh gebruijk, van reeds zoo veele Iae

ren, bij wederzijdse negories volkeren, elk van de zijne, ./. zoo wel nae versekering

der twistende parthijen, als teneur der Resolutie deser vergadering van 14: april

1755: en blijkens ’t dispuit zelfss eerst in den Iaere 1753. ontstaen en begome

/.genoegh quame als aantetoonen, dat zulks vervolgens, geheelijk niet zonder

passien, en in zommigen, zelfs, niet met de beste welmenentheijt, en goede toomt

dier negories hoofden ./. elk in een onbezonnen defensie van zijn volkeren is va

vogld en voortgeset. zodanige dat daar in den beginne, maar een particulier

different tusschen diverse persoonen te verhandelen waere geweest, zulks door den

tyt een generaal negories bispuit gewonden is, ’t geen door gepractiseerde finesse

der twistende: zoo door naams veranderingen van revieren: gebergtel: heuwels

stroken lands: en daar op gevonden werdende plantagien, ofte doessongs, einden

„lijk zoo intricaat; verwaerd, en verduijstert geraakt is, dat wel wil beken„

nen, voor mij /:de zaeken dus staande ./ insgelijks geen beeter middel, om a„

„les te belifsen, zoude hebben kunnen uijtdenken, dan reets bij evengem:

resolutie, en daar op gevallen dispafistie, in den hougij vergadering van :

9ber 1755: is verstaan en goed gevonden, om een igelijk ’t vredigh gebruijk

van ’t zijne latende, overtegaan tot ’t maken van eens versekerden schulg

en verbod van aanplantingen van eenige boom van den een in des anderene

door als dan te beurt vallende :/. en op executie dier resolutie doemaels oft

te beurt gevallene /. landen, om dus, in ter tijt, door ’t versterven en uijtge„

van de tegenswoordig/: die volkeren over en weder gehoorende:/ bonmen, dien allenen

dan 3