close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0158

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tie, op even ’t zelfde versoek van die van Haroeko, alle de dientwegens gee

tileerde proceduires; gehouden besoignes; Rapporten van diverse expresse dan

vrugteloos uijtgevallen Commissien: gevallen dispositieven; Resolutien

en voorts veele over en weder gewisselde brieven; noegegaan hebbende, a

heb gedach, of misschien alle die differenten, niet wel ten principoelen, dan

de te driftige, en in zommigen opzichte te zeer Caprisieuse naturellen en va

kerrde Concepten, zoo wel van den radja van haroeko, als pattij van Oma

tot een behoorlijken protexie van dese en geene vrije oproerige, hunner beijder

volkeren, herkomstigh hebben mogen wesen; vermits mij ten eenen als den

„cisoir en zonder twijfel toeschene, dat een boom /veel meer een ganschen doesson/ reets

van den Iaere 1728: geplant, een bezitten en vrught gebruijken hebben moeste, En

ten anderen dat ook de geruste possessie en ’t vredigh gebruijk, van reeds zoo veele Iae

ren, bij wederzijdse negories volkeren, elk van de zijne, ./. zoo wel nae versekering

der twistende parthijen, als teneur der Resolutie deser vergadering van 14: april

1755: en blijkens ’t dispuit zelfss eerst in den Iaere 1753. ontstaen en begome

/.genoegh quame als aantetoonen, dat zulks vervolgens, geheelijk niet zonder

passien, en in zommigen, zelfs, niet met de beste welmenentheijt, en goede toomt

dier negories hoofden ./. elk in een onbezonnen defensie van zijn volkeren is va

vogld en voortgeset. zodanige dat daar in den beginne, maar een particulier

different tusschen diverse persoonen te verhandelen waere geweest, zulks door den

tyt een generaal negories bispuit gewonden is, ’t geen door gepractiseerde finesse

der twistende: zoo door naams veranderingen van revieren: gebergtel: heuwels

stroken lands: en daar op gevonden werdende plantagien, ofte doessongs, einden

„lijk zoo intricaat; verwaerd, en verduijstert geraakt is, dat wel wil beken„

nen, voor mij /:de zaeken dus staande ./ insgelijks geen beeter middel, om a„

„les te belifsen, zoude hebben kunnen uijtdenken, dan reets bij evengem:

resolutie, en daar op gevallen dispafistie, in den hougij vergadering van :

9ber 1755: is verstaan en goed gevonden, om een igelijk ’t vredigh gebruijk

van ’t zijne latende, overtegaan tot ’t maken van eens versekerden schulg

en verbod van aanplantingen van eenige boom van den een in des anderene

door als dan te beurt vallende :/. en op executie dier resolutie doemaels oft

te beurt gevallene /. landen, om dus, in ter tijt, door ’t versterven en uijtge„

van de tegenswoordig/: die volkeren over en weder gehoorende:/ bonmen, dien allenen

dan 3