close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

„gevonden en verstaan bijweege van Renovatie van het gem: Plac„

„caat bij deesen te statueeren, en mitsdien een Jder der Jnlandse Hoof„

den zoo Radjas, Pattijs als orangkaijen, dewelke onder ons gesag, zoo hier

als op de buijten Comptoiren sorteerende, ernstig te verbieden ordon„

neeren en bevelen van voortaan geene Jnlanderen dewelke onder haar„

„lieden dorpen of Negorijen niet gehooren op of aan te houden, nog te Huis„

vesten, ten waare deselve door ons expres daar toe verlof mogte heb„

„len verkreegen maar zodanige Inlanderen die haar Negorijen zul„

„len koomen te verlaten, en na andere te begeeven ten eersten op tevatten

en na hunne Negorijen waar onder zij sorteeren versiekert te rug te zen„

den zullende een ieder Jnlandse Hoofd die zig aan de overtreeding deeser

ordre schuldig maakt en bevonden zal werden eenig fugative Jnlanders

opgehouden te hebben zonder forma van proces in een borte vervallen

voor de eerste maal van 50:, voor de tweede keer van 100: rd:s ten behoeve

van de reekening der gerandeoeneerde Amboineesen dog voor de derde

reijs arbitrale Correctie de demotie uijt zijn Regentschap, werdende

nog een iegelijk wie het ook zij 'sComp=s Dienaaren, Burgers, Chineesen

en Mardijkers niemand uijtgezondert verbooden en g’interdiceert

een of meer Jnlanders aantehouden of aan teneemen als mouritten zon„

„der voorgaant Speciaal Consent en geteekend permissie briefje hier

aan het Hoofd Casteel door den aomiraal en veld overste mitsgaders

Gouverneur en Directeur, en op de buijten Comptoiren door de opperhoof

den of Residenten nevens de Jnlandse Negorijs Hoofden, Sub pane dat

die geene die daar teegens komt te handelen voor ieder Mourit die hij

Sonder permissie briefje als voorsz: gesegd in zijn dienst heeft aan„

houd of huijsvest zal inCureeren, eene boete van Een Hondert zilver

gecartelde Ducatons te verdeelen ten faveure der kerke, de reek van

gerandcoeneerdens enden officier van Justitie, Ider voor een derde,

blijvende mits dien alle en iegelijk gehouden zig van zodanige permis„

„sie briefjes, te voorzien voor elk Naturel Amboinees die onder

wat