close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0325

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

„gevonden en verstaan bijweege van Renovatie van het gem: Plac„

„caat bij deesen te statueeren, en mitsdien een Jder der Jnlandse Hoof„

den zoo Radjas, Pattijs als orangkaijen, dewelke onder ons gesag, zoo hier

als op de buijten Comptoiren sorteerende, ernstig te verbieden ordon„

neeren en bevelen van voortaan geene Jnlanderen dewelke onder haar„

„lieden dorpen of Negorijen niet gehooren op of aan te houden, nog te Huis„

vesten, ten waare deselve door ons expres daar toe verlof mogte heb„

„len verkreegen maar zodanige Inlanderen die haar Negorijen zul„

„len koomen te verlaten, en na andere te begeeven ten eersten op tevatten

en na hunne Negorijen waar onder zij sorteeren versiekert te rug te zen„

den zullende een ieder Jnlandse Hoofd die zig aan de overtreeding deeser

ordre schuldig maakt en bevonden zal werden eenig fugative Jnlanders

opgehouden te hebben zonder forma van proces in een borte vervallen

voor de eerste maal van 50:, voor de tweede keer van 100: rd:s ten behoeve

van de reekening der gerandeoeneerde Amboineesen dog voor de derde

reijs arbitrale Correctie de demotie uijt zijn Regentschap, werdende

nog een iegelijk wie het ook zij 'sComp=s Dienaaren, Burgers, Chineesen

en Mardijkers niemand uijtgezondert verbooden en g’interdiceert

een of meer Jnlanders aantehouden of aan teneemen als mouritten zon„

„der voorgaant Speciaal Consent en geteekend permissie briefje hier

aan het Hoofd Casteel door den aomiraal en veld overste mitsgaders

Gouverneur en Directeur, en op de buijten Comptoiren door de opperhoof

den of Residenten nevens de Jnlandse Negorijs Hoofden, Sub pane dat

die geene die daar teegens komt te handelen voor ieder Mourit die hij

Sonder permissie briefje als voorsz: gesegd in zijn dienst heeft aan„

houd of huijsvest zal inCureeren, eene boete van Een Hondert zilver

gecartelde Ducatons te verdeelen ten faveure der kerke, de reek van

gerandcoeneerdens enden officier van Justitie, Ider voor een derde,

blijvende mits dien alle en iegelijk gehouden zig van zodanige permis„

„sie briefjes, te voorzien voor elk Naturel Amboinees die onder

wat