close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

aan Uw Hoog Edelens, in veronderstelling dat hij

Wel mogelijk den bedoelden sComp„s slaaf Daan waar van

den fabricq Bijvanck in zijn Berigt mentie gemaakt.

heeft, konde zijn, ten eijnde aldaar nader g’examineert, en na

believen van UW Hoog Edelens, over hem gedesponeert kan

en gaat ter hoger dispositie

aldus over

worden.

De buijten Regenten van ’t Hospitaal op den 28: Julij voldaan

1452:

's hospitaals buiten regenten

hebbende aan onse ordre om naauwkeurig te ondersoeken

en een accuraat Berigt te formeeren, wat gebreeken zich

aan dat Godshuijs op doen, do behandeling der zieken in

dienen hunn gevorderd rap„

het zelve en de verstreckingen die aan hun gedaan werden.

„port

zo hebben wij het zelve voor af onder de Leeden laaten rond„

is bij de Leden rondgelezen

gaan om dien aangaande, met hunne Consideratien te werden

gemunieert.

Ter onser Setting op den 10:e August„o J: L: over dit een en

5453:

ander de libereerende, zo resolveerden wij de door de buijten

eenige voorgestelde verbeete„

Regenten bij hun berigt ingelijft ter Resolutie van den

„ringen te laten geschieden

10: Augustus voorgestelde verbeteringen en verstreckin

„gen tot soulagement en meerder gemak der Lijders in

’t Hospitaal als zeer noodsakelijk ten eersten te laten

gevolg neemen.

§454: Ten dien eijnde hebben wij de verstrecking van versch

de verstrekking voor spijzen

Vleesch:

wee

met 9

ken toe

het or

negen

paar

eysche

19

n 4:

12: p