close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0098

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

aan Uw Hoog Edelens, in veronderstelling dat hij

Wel mogelijk den bedoelden sComp„s slaaf Daan waar van

den fabricq Bijvanck in zijn Berigt mentie gemaakt.

heeft, konde zijn, ten eijnde aldaar nader g’examineert, en na

believen van UW Hoog Edelens, over hem gedesponeert kan

en gaat ter hoger dispositie

aldus over

worden.

De buijten Regenten van ’t Hospitaal op den 28: Julij voldaan

1452:

's hospitaals buiten regenten

hebbende aan onse ordre om naauwkeurig te ondersoeken

en een accuraat Berigt te formeeren, wat gebreeken zich

aan dat Godshuijs op doen, do behandeling der zieken in

dienen hunn gevorderd rap„

het zelve en de verstreckingen die aan hun gedaan werden.

„port

zo hebben wij het zelve voor af onder de Leeden laaten rond„

is bij de Leden rondgelezen

gaan om dien aangaande, met hunne Consideratien te werden

gemunieert.

Ter onser Setting op den 10:e August„o J: L: over dit een en

5453:

ander de libereerende, zo resolveerden wij de door de buijten

eenige voorgestelde verbeete„

Regenten bij hun berigt ingelijft ter Resolutie van den

„ringen te laten geschieden

10: Augustus voorgestelde verbeteringen en verstreckin

„gen tot soulagement en meerder gemak der Lijders in

’t Hospitaal als zeer noodsakelijk ten eersten te laten

gevolg neemen.

§454: Ten dien eijnde hebben wij de verstrecking van versch

de verstrekking voor spijzen

Vleesch:

wee

met 9

ken toe

het or

negen

paar

eysche

19

n 4:

12: p