close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

218

de Admiraals Corre Corre en bevond wel haast dat die beschuldi„

„gingen valon en te verre gebogt waren principaal op uijtkoo=

mende, dat gem: orangkaije hem Wahida als zijn oom geen

behoorlijk respect, en naar zijn zin, geen voordeel genoeg wilde

toevoegen weshalven den Heer Gouverneur meermelie Capi=

„tain Wahida en de verdere daar bij present zijnde Bo„

noers, over deese, behandeling scherpelijk reprocheerde, met

bedrijging, dat zij zij in ’t vervolg het verschuldigde respect aan

hunne orangkaija niet quamen te bewijzen en in rust en een

goede harmonie in de Negorij leefden, zijn Edele hen naar be„

vinding van zaaken, ten voorbeeld van anderen zoude doen

straffen;

Gelijk den meerm: orangkaija van Bonoa Toelawalla Hi„

„timala door de Heer Gouverneur meede gequalificeert word, om

wanneer gem: zijn oom Wahida en de vier andere Persoonen

Iacor Tipan, Marahoem, Salie en Arip inde Negorij eenige

de minste movementen, ten zijnen nadeele mogte komen te

maken, hen ten eersten op te pakken en op een secuure wijze

naar Ambon overtezenden; voorts is op order van den Heer

Gouverneur, Een Extract uijt dit Dag Register betreffende deeze

periode aan gem: orangkaij van Bonoa tot zijn Specula„

tie afgegeeven.

Des na demiddags alles in gereedheijd gebragt zijnde, tot

het vertrek van hier, quam des Avonds Circa 8 uuren, alhier

per een orembaij, den Bouros Resident Elias Mazel,

om