close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0479

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

218

de Admiraals Corre Corre en bevond wel haast dat die beschuldi„

„gingen valon en te verre gebogt waren principaal op uijtkoo=

mende, dat gem: orangkaije hem Wahida als zijn oom geen

behoorlijk respect, en naar zijn zin, geen voordeel genoeg wilde

toevoegen weshalven den Heer Gouverneur meermelie Capi=

„tain Wahida en de verdere daar bij present zijnde Bo„

noers, over deese, behandeling scherpelijk reprocheerde, met

bedrijging, dat zij zij in ’t vervolg het verschuldigde respect aan

hunne orangkaija niet quamen te bewijzen en in rust en een

goede harmonie in de Negorij leefden, zijn Edele hen naar be„

vinding van zaaken, ten voorbeeld van anderen zoude doen

straffen;

Gelijk den meerm: orangkaija van Bonoa Toelawalla Hi„

„timala door de Heer Gouverneur meede gequalificeert word, om

wanneer gem: zijn oom Wahida en de vier andere Persoonen

Iacor Tipan, Marahoem, Salie en Arip inde Negorij eenige

de minste movementen, ten zijnen nadeele mogte komen te

maken, hen ten eersten op te pakken en op een secuure wijze

naar Ambon overtezenden; voorts is op order van den Heer

Gouverneur, Een Extract uijt dit Dag Register betreffende deeze

periode aan gem: orangkaij van Bonoa tot zijn Specula„

tie afgegeeven.

Des na demiddags alles in gereedheijd gebragt zijnde, tot

het vertrek van hier, quam des Avonds Circa 8 uuren, alhier

per een orembaij, den Bouros Resident Elias Mazel,

om