close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

208

in is bij dies opening te kort bevonden, Een Parthij medicamenten ten

bedraegen van ƒ148: 3:—: welke kast te dier tijd apparentelijk door

de indispositie van de welEd: Agtb: Heer Gouverneur Seidelman

ten huijder van de Casteels opperchieurgijn Benteling gebragt, en Geopend is,

die daar anders geen bemoeijenis van had, alzoo die medesijne direct den

welEd: Agtb: Heer Gouverneur toebehoorde, ’t welk ook de reden zal zijn, dat

zijn welEd: Agtb: over die te koot kominge, ten nadeel op belasting voor d’'E Comp:

niet heeft Gelieve te disponeeren

Waar uijt dan niet onduijster blijkt, dat hij Benteling Naer Hoog

Edelheeden met schijn waarheeden is voorgekomen; als of hij door ’t Ban„

„date ministerie Grootelijks benadeelt is, en zo als hij bij zijn supplicq, ten on„

„rigten duaft aentehaelen zo in gratieus behandelt te zijn.

Welke handel wijse wel verre is, van zuijverheid waar op hij zig beroept,

Gelijk ook ’t berigt der gecommitteerdens ’t Contrarie van die

voorgewende Zuijverheid aantoont, zoekende hij zijn te kort: komst te

defendeeren, waar toe hij Geen de minste betrekking heeft of maken kan

De Ondergetekendens hebben in den tijd, dat Benteling: zijn administra„

„tie aan zijn vervanger heeft overgegeven, wel horen verhalen, van de

daar meede toe Gecommitteerd Geneest zijnde hospitalier Habich, dat 'er

zeer veele bedorven medicamenten als doen bevonden zijn, die door de

aankomende Opperchirurgijn Schreuder, niet konde werden Geaccepteerd

en ’t waar beter Geweest, dat hij Benteling dit als de reede zijn's te kort

komst hadde bij gebragt, als waarheid behelsende, en aangetoont dat dus„

„danig bederf buiten sijn toedoen, en niet door Een onagteloose en verwaar„

„loos de toesigt op sijn administratie was veroorsaekt, en wanneer

hij direct bij zyn overgaaf zulks hadde bekent gemaekt; en daar

van Een behoorlijke voldoende bewijs aen de Agtb: Heer Gouverneur,

hadde overgelegt, hij dan van die belasting had konne vrij geweest zijn, en

geen reden zoude hebben kunnen bij brengen, om de Bandase minis„

„ters van Ingratieuse behandelingen te beschuldigen, en was hij zodanig

als na zijn aanhaling behandelt, dan zou den selven Genoegsaam, tot op

de laaste dag van zijn vertrek toen den presente Heer Gouverneur Liet redres„

„seeren.