close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

106

Maandag den 8: December smorgens na ’t wasschen en eenige andere verrigtin„

„gen hield den Heer gouverneur ten 10: uuren Hongij vergadering,

waar in zodanige zaaken verhandelt en afgedaan zijn als de daar

van gehoudene crotul dicteert, en wandelde vervolgens na de Nregorij

Hila en gaf de oud en present orangkaij van dit dorp een korte ve„

„site, en recommandeerde den presenten orangkaij te gelijk om zig in

de agting en liefde zijner ondergestelde hoe langer hoe meer in te dringen

door een voorbeeldig gedrag en het schouwen van aldat geene eene tegen„

„strijdige uitwerking noodzakelijk ten gevolge moet hebben, het gunt

hij beloofde te zullen nakomen, bedankende den Heer gouverneur

tevens voor dezen welmeenende raad; Intusschen den Heer gouverneur

toegebragt zijnde een brief van den Heer secunde smissaert ver„

„meldende de toeneemende ziekte van den Capitain Commandant

Gabriel Nicolaas van Puericke, zo ordonneerde zijn welEd: Achtb: den

Capitain OStronskij om na den eeten na Hitoclama en van daarover

de Landweg na Ambon te vertrekken met de in de vloot overgebleve„

„ne militairen invoegen zulks dan ook bij 3: uuren 's namiddags

gevolg nam terwijl de wapenen van drie soldaten, die tot verster„

„king van het guarnisoen alhier gelaten zijn, overgegeven wierden

aan den vendrig schulze om dezelve op Ambon komende te verant„

„woorden aan voorsz: Capitain Luitenant Ostronskij.

Bij 5: uuren 's namiddags kwam den Pattij van waij met zijne

orembaij eerst in de vloot alhier aan, verschonende zijne vertra„

„ging door een toeval dat hem met zijne orembaijs volk te beurt ge„

„vallen was bij een dousjong te Honmoa gelegen en zyne negorij

toebehoorende, nademaal ’t volk van Liang, terwijl uit die doussong

eeni Clappers liet haalen, hem pattij niet alleen met steenen gesmee„

„ten