close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0561

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

106

Maandag den 8: December smorgens na ’t wasschen en eenige andere verrigtin„

„gen hield den Heer gouverneur ten 10: uuren Hongij vergadering,

waar in zodanige zaaken verhandelt en afgedaan zijn als de daar

van gehoudene crotul dicteert, en wandelde vervolgens na de Nregorij

Hila en gaf de oud en present orangkaij van dit dorp een korte ve„

„site, en recommandeerde den presenten orangkaij te gelijk om zig in

de agting en liefde zijner ondergestelde hoe langer hoe meer in te dringen

door een voorbeeldig gedrag en het schouwen van aldat geene eene tegen„

„strijdige uitwerking noodzakelijk ten gevolge moet hebben, het gunt

hij beloofde te zullen nakomen, bedankende den Heer gouverneur

tevens voor dezen welmeenende raad; Intusschen den Heer gouverneur

toegebragt zijnde een brief van den Heer secunde smissaert ver„

„meldende de toeneemende ziekte van den Capitain Commandant

Gabriel Nicolaas van Puericke, zo ordonneerde zijn welEd: Achtb: den

Capitain OStronskij om na den eeten na Hitoclama en van daarover

de Landweg na Ambon te vertrekken met de in de vloot overgebleve„

„ne militairen invoegen zulks dan ook bij 3: uuren 's namiddags

gevolg nam terwijl de wapenen van drie soldaten, die tot verster„

„king van het guarnisoen alhier gelaten zijn, overgegeven wierden

aan den vendrig schulze om dezelve op Ambon komende te verant„

„woorden aan voorsz: Capitain Luitenant Ostronskij.

Bij 5: uuren 's namiddags kwam den Pattij van waij met zijne

orembaij eerst in de vloot alhier aan, verschonende zijne vertra„

„ging door een toeval dat hem met zijne orembaijs volk te beurt ge„

„vallen was bij een dousjong te Honmoa gelegen en zyne negorij

toebehoorende, nademaal ’t volk van Liang, terwijl uit die doussong

eeni Clappers liet haalen, hem pattij niet alleen met steenen gesmee„

„ten