close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ting gekomt uwE nog een duizend sp: reaalen tot den tin ha

del; terwijl wi UE gelasten om dat vaartuig en de galowat

de Confordia die wij er by gevoegd hebben op de erlangde tij„

„ding dat eenige zeeroovers zig weder in het vaarwaater

bevinden, met zoo veeltens als zy zullen kunnen ver„

„voeren ten eersten te laaten retourneeren, dewijl het ge„

„bruik van zulke kieltjes elders meer vereischt wordt ge„

blijve na groete /onderstond:/ uwe Goede vrienden / was getee„

„teekend/ P: G: de Bruijn, A: Couperus, I: A HenzelS

Thierens, G„ Praengel, H: I: Wiederhold, A C: G: Baumgartin

Soc„s /in margine/ Malacca in het Casteel den 7 September

1787.

Aanden aordrig mtitaur Gobhart Diedenhord

Commandant van Comps: Bezetting

op

JVd

Eerzaame Vroomln

De ligten de Haas en gallowet de Concordia, van hunne

gebreken in uwe brief van den 26 September laastleden gewee

gemeld gerepareerd zjnde, worden weder na Pera gezonden, en

met den eersten zoodaanige benoodigd heden op uwE Eisch

voor de Bezetting als uE by het Cognossement gespecificeerd

Zal vinden

De Poldij-boekhouder weederhold heeft van Berigt

gediend nopens den door uwe aangegeven minder hadpn

breng der gage van tien perzoonen ginder, dan zij meende

te goed te hebben wyzenden uwE Copie van dat Berigt tot

speculatie toe en beveelen uwe om aan agt van de gemelde

tien perzoonen nadien aan de twee overigen niets med

Competeert, dan zyreeds ontvangen hebben nog te ver„

„strekken ros 34 1/8, volgens de daar van overgaande qui„

„tantie rol

Geheel ontstigt door de geringe leverantie van

tim

2